Lộ trình để trở thành một Web Developer năm 2017 là như thế nào?

Lộ trình phát triển của web developer năm 2017

Bên dưới đây, là sở đồ để giúp bạn có thẻ hình dung rõ hơn về lộ trình để trở thành frontend, backend hay Devops do các thành viên kamranahmedse đã chia sẻ.

Giới thiệu

Lựa chọn hướng đi
Lựa chọn hướng đi web developer

Lộ Trình Frontend

Lộ trình để trở thành Frontend
Lộ trình để trở thành Frontend

Lộ trình Backend

Lộ trình để trở thành Backend
Lộ trình để trở thành Backend

Lộ trình Devops

Lộ trình để trở thành Devops
Lộ trình để trở thành Devops

Nguồn: Genk

Bài viết gốc: Github

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *